w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powrót do zatrudnienia

Czwartek, 11 lipca 2013 r. Godz. 11:39

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu systemowego "Powrót do zatrudnienia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który wpisuje się w założenia Specjalnej Strefy Demograficznej województwa opolskiego i ma na celu stworzenie w każdej gminie naszego województwa sprzyjających warunków do zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, przyczyniając się do powrotu do aktywności zawodowej rodziców, zwłaszcza kobiet.
Ulotka infomacyjna - pobierz
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.opiekun.wup.opole.pl

Podjęte w ramach projektu działania będą przeciwdziałać postępującej depopulacji ponieważ:

  • zwiększona zostanie dostępność do usług opieki nad dzieckiem do lat 3,- wzrośnie dyspozycyjność rodziców małych dzieci (głównie kobiet), co z kolei spowoduje wzrost ich aktywności na rynku pracy,
  • zatrudnienie w okresie od 6 do 18 miesięcy otrzymają osoby pozostające bez zatrudnienia, które w innej sytuacji mogłyby opuścić region w celu poszukiwania pracy,
  • wdrażana usługi opieki nad dzieckiem będą atrakcyjne dla osób młodych spoza regionu i mogą przyczynić się do decyzji o zamieszkaniu na terenie Opolszczyzny.

Termin realizacji projektu:
kwiecień 2013 r. – czerwiec 2015r.

Cel projektu:

Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 600 osób zamieszkujących teren woj. opolskiego poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, wzrost wiedzy i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy), które mieszczą się w przedziale wiekowym od 18-64 lat oraz posiadają wykształcenie minimum średnie i mieszkają w woj. opolskim. Ponadto osoby, które zdecydują się przystąpić do projektu muszą spełnić wymogi określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r.

Działania w ramach projektu:
Realizator projektu zapewnia bezpłatne szkolenie w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3. Szkolenie podstawowe w wymiarze 160 godzin, z czego 30 h to praktyka w żłobku. Proponujemy również szkolenie dla osób, które zainteresowane są pracą w żłobku w wymiarze 280 godzin oraz 40 godzinny kurs uzupełniający dla osób, które posiadają udokumentowane kwalifikacje w zawodach: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Po uzyskaniu certyfikatu ukończenia szkolenia uczestnicy projektu mogą podjąć zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuna dziennego (osoby wybrane w drodze konkursu ogłoszonego przez gminy), a wynagrodzenie za wykonywaną pracę będzie finansowane w ramach projektu.

Kontakt:
ul. Oleska 127
parter, pokoje 3,4,5
45-231 Opole
tel.; 77 44 23 141 do 3
77 44 17 052
e-mail: opiekun@ wup.opole.pl
 

Ten tekst czytano 691 razy | Powrót do aktualności
PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej